Algemene voorwaarden Meercare

Artikel 1
1.
 Meercare, gevestigd te Oss, KvK-nummer 69669430, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als zorgverlener.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan zorgverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens de zorgverlener waarop zorgverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de zorgverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaardenbepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3
Tarieven en betalingen.
1.
 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Met aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Zorgverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zorgverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
4. Declaraties voor geleverde zorg, die worden voldaan vanuit een persoonsgebonden budget dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
5. Declaraties voor geleverde zorg binnen een organisatie dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
6. In geval er in een betreffende periode wegens onvoorziene omstandigheden meerof minder is gewerkt dan is gefactureerd zal dit door zorgverlener op de eerstvolgende factuur worden gecorrigeerd.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van zorgverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4
Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Zorgverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart zorgverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
5. Te allen tijde, uitgezonderd calamiteiten, dienen de zorgplannen en werkplannen van de zorgbehoevende cliënten inzichtelijk te zijn voor zorgverlener. Alleen dan kan zorgverlener verantwoorde en kwalitatieve zorg verlenen.
6. Wanneer in strijd met het in lid 5 van dit artikel gestelde wordt gehandeld, komt zorgverlener het recht toe de opdracht te weigeren.

Artikel 5
Uitvoeringvan de overeenkomst.
1
. De zorgverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit.
2. Zorgverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Zorgverlener is gerechtigd de protocollen van de organisatie te allen tijde in te kunnen zien om vanuit deze protocollen te handelen. Wanneer deze protocollen niet door opdrachtgever beschikbaar worden gesteld, handelt zorgverlener volgens de VILANS protocollen.
4. Bij een overeenkomst tot opdracht met een loopduur van 2 maanden of langer komt zorgverlener het recht toe gedegen ingewerkt te worden om gewaarborgde en kwalitatieve zorg te kunnen bieden.
5. Zorgverlener is inzetbaar op alle handelingen vermeld in de overhandigde bekwaamheidsverklaring. Zorgverlener komt het recht toe overige handelingen te weigeren en terug te koppelen aan de opdrachtgever of dienstdoende achterwacht verpleegkundige.
6. Aanvullend op hetgeen in lid 5 van dit artikel gestelde staat zorgverlener open in

het kader van deskundigheidsbevordering en ontwikkeling, zich te bekwamen in voorbehouden handelingen wanneer zorgverlener de mogelijkheid wordt geboden onder begeleiding van een bevoegd persoon dezelfde handeling de eerste keren gezamenlijk uit te voeren bij desbetreffende cliënt.

Artikel 6
Wijziging en anulering.
1
. Zorgverlener heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
2. Annulering door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering vanaf 48 uur voor aanvang resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de overeengekomen tarieven.
3. In geval van onvoorziene omstandigheden, die enkel ter beoordeling van zorgverlener komen, kan van hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel worden afgeweken.

Artikel 7
Overmacht.
1
. In geval van overmacht is zorgverlener gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zorgverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, zal zorgverlener zich inspannen om vervanging te verzorgen.


Artikel 8
Aansprakelijkheid schade.
1.
 Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de zorgverlening.
5. In het geval dat zorgverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd of door zorgverlener aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de desbetreffende maand.
6. Opdrachtgever vrijwaart zorgverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door zorgverlener geleverde diensten.

Artikel 9
Duur overeenkomst.
1
. De overeenkomst eindigt van rechtswege in de volgende gevallen: a) bij het verstrijken van de overeengekomen looptijd. b) het verlopen van de afgegeven indicatie. c) het overlijden van een cliënt. d) verhuizing van cliënt buiten het werkgebied van zorgverlener. e) faillissement van opdrachtgever of zorgverlener.
2. In alle overige gevallen geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand.
3. Het werkgebied van zorgverlener reikt tot 50 km van haar vestigingsplaats, te zijnde Oss.
4. Zorgverlener is inzetbaar in blokken van minimaal 4 uur en levert nimmer meer dan 24 uur achter elkaar zorg.

Artikel 10
Bijzondere bepalingen
1.
 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.


Artikel 11
Klachten.
1
. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de zorgverlener. Zorgverlener streeft ernaar klachten binnen 5 werkdagen te behandelen.
2. Wanneer partijen niet samen tot een oplossing komen, kan opdrachtgever zich wenden tot de WKKGZ.

Artikel 12
Geschilbeslechting.
1.
 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, zijnde Rechtbank Eindhoven.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de zorgverlener en betrokken derden 12 maanden.

Met vriedelijke groet,
Mirella van Rosmalen

Meercare